لیست قوانین کنسلی


در اینجا لیست قوانین کنسلی را مشاهده می فرمایید.

آیدی ایرلاین مبدا مقصد مینمم قیمت ماکزیمم قیمت شناسه نرخی جریمه
29029 کاسپین مشهد شیراز 250000 1265500 - تا ساعت ۱۲ ظهر 1 روز قبل حرکت جریمه 30 درصد
تا 24 ساعت قبل حرکت جریمه 50 درصد
پس از آن غیرقابل استرداد
29035 کاسپین شیراز مشهد 250000 1265500 - تا ساعت ۱۲ ظهر 1 روز قبل حرکت جریمه 30 درصد
تا 24 ساعت قبل حرکت جریمه 50 درصد
پس از آن غیرقابل استرداد
29041 کاسپین مشهد اصفهان 250000 1030000 - تا ساعت ۱۲ ظهر 1 روز قبل حرکت جریمه 30 درصد
تا 24 ساعت قبل حرکت جریمه 50 درصد
پس از آن غیرقابل استرداد
29047 کاسپین اصفهان مشهد 250000 1030000 - تا ساعت ۱۲ ظهر 1 روز قبل حرکت جریمه 30 درصد
تا 24 ساعت قبل حرکت جریمه 50 درصد
پس از آن غیرقابل استرداد
29053 کاسپین مشهد تهران 250000 1070000 - تا ساعت ۱۲ ظهر 1 روز قبل حرکت جریمه 30 درصد
تا 24 ساعت قبل حرکت جریمه 50 درصد
پس از آن غیرقابل استرداد
29057 کاسپین تهران مشهد 250000 1070000 - تا ساعت ۱۲ ظهر 1 روز قبل حرکت جریمه 30 درصد
تا 24 ساعت قبل حرکت جریمه 50 درصد
پس از آن غیرقابل استرداد
31613 كيش اير مشهد کیش 0 600000 - غیرقابل استرداد
31617 كيش اير کیش مشهد 0 600000 - غیرقابل استرداد
31621 زاگرس مشهد کیش 0 600000 - غیرقابل استرداد
31625 زاگرس کیش مشهد 0 600000 - غیرقابل استرداد